Download เกียรติบัตรและรูปภาพจากงานประชุม ได้ที่นี่ คลิ๊ก

รวมภาพจากงานประชุม ASTC 2017 คลิ๊ก...

Album ภาพการประชุมวิชาการ ASTC 2017
          การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC)" : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (Science and Technology as a key driver towards Thailand 4.0) โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

การนำเสนอภาคบรรยาย

การนำเสนอภาคโปสเตอร์