ASTC Conference 2018

หลักการและเหตุผล

          การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (Academic Science and Technology Conference: ASTC) เป็นการประชุมระดับชาติ ดำเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัย การอบรมทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการดำเนินโครงการด้านวิชาการต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการดำเนินการจัดประชุมหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 นับเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน: Science, Technology and Innovation: Following the Wisdom of the King for Sustainable National Development” โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ส่วนขยาย มฉก.2) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

กลุ่มสาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มสาขาวิจัย
รายละเอียด
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)
ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ ชีวเคมี พันธุศาสตร์

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)

ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอุตสาหกรรม เคมีประยุกต์ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ประยุกต์

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)

ได้แก่ การแพทย์ สาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

4. กลุ่มคอมพิวเตอร์ (Computer)

ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. กลุ่มนวัตกรรม (Innovation)

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม  นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม  เทคโนโลยีทางชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงิน 

 

ค่าลงทะเบียน

ประเภทบุคคล
ชำระเงินภายใน
15 มี.ค.61 
ชำระเงินหลังจาก 
15 มี.ค.61 
อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
1,200
1,500
นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก
1,200
1,500
นักศึกษาปริญญาตรี
600
700

 

บัญชีการโอนเงิน

รายละเอียด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ชื่อบัญชี :  น.ส.นพมาศ อัครจันทโชติ, นางวรรณารัตน์ วิบูลสุข, นายชัชวาลย์  ช่างทำ
เลขที่บัญชี :  596-1-20815-7
ประเภท ออมทรัพย์

 

เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มายังอีเมล helpdesk@astcconference.com พร้อมแจ้งข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้ลงทะเบียน วันและเวลาที่โอนเงิน เลขที่บัญชีต้นทาง (กรณีไม่ระบุในหลักฐานการโอนเงิน)

*หมายเหตุ  กรุณารับใบเสร็จรับเงิน ณ จุดลงทะเบียนในวันงาน