แบบประเมินโครงการประชุมวิชาการ

ผู้เข้าร่วมงานสามารถทำแบบประเมินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC2018) ได้ที่ >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfN7JmMpX15SjT0xzGQZX9n1_CxktM9OcYvwaHslABtWchXQ/viewform