News

All News

Events

About Research Conference

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน

เครือข่าย

1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต

4.  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

9.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

11.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

Important date
วัน/เดือน/ ปี กำหนดการ
18 ธ.ค. 60 ♦ ผู้เข้าร่วมประชุม และ ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน
♦ เปิดรับเรื่องเต็ม (Full Manuscript) และบทคัดย่อ (Abstract)
30 มี.ค. 61 ♦ วันสุดท้ายของการ ชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับผู้เสนอผลงาน)
 30 เม.ย. 61 ♦ แจ้งผลการ พิจารณา ผลงาน 
7 พ.ค. 61 ♦ วันสุดท้ายของการ ชำระค่าลง ทะเบียน (สำหรับ Visitor)
6 มิ.ย. 61 ♦ วันจัดงานประชุม (นำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์)
26 มิ.ย. 61 ♦ แจ้ง draft ให้ผู้นำเสนอผลงานตรวจ สอบผ่านเว็บไซต์
2 ก.ค. 61 ♦ ดาวน์โหลด e- proceeding

 

Contact Us


มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
Telephone: 0-2791-6000 ต่อ

Fax: -
Email: helpdesk@astcconference.com (ฝ่ายทะเบียน) และ academicastc2018@gmail.com (ฝ่ายวิชาการ)
Conference Venue

 Srivaree Pavilion Hotel and Training Center

159B ถนนศรีวารีน้อย ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อจองห้องพักที่โรงแรม 
เบอร์โทร   02-713 8181 , Fax : 02-713 8187 
E-mail: rsvn@srivareepavilion.com 
Website : www.srivareepavilion.com

แผนที่  (13.625872, 100.760468)