รวมภาพสัมมนาวิชาการ ASTC 2017

สัมมนาวิชาการ ASTC 2017

มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (Science and Technology as a key driver towards Thailand 4.0) โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐