รวมภาพสัมมนาวิชาการ ASTC 2015

สัมมนาวิชาการ ASTC 2015

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd Academic Science and Technology Conference 2015 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถา ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำสู่ความสุขได้หรือ?” ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศและบุคคลที่สนใจได้ร่วมรับฟัง โดยมี นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น  2  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558