รวมภาพสัมมนาวิชาการ ASTC 2016

สัมมนาวิชาการ ASTC 2016

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างชาติ สร้างอนาคต” (Academic Science and Technology Conference: ASTC) โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙