News

All News

Events

About Research Conference

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีการสร้างงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างเครือข่ายในการร่วมดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้นำไปพัฒนาองค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน

เครือข่าย

1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต

4.  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

9.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

11.  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

Important date
วัน/เดือน/ ปี กำหนดการ
18 ธ.ค. 60 ♦ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้นำ เสนอผลงานลงทะเบียน
♦ เปิดรับเรื่องเต็ม (Full Manuscript) และบทคัดย่อ (Abstract)
15 มี.ค. 61 ♦ วันสุดท้ายของการชำระค่า ลงทะเบียน (สำหรับผู้เสนอผลงาน)
  30 เม.ย. 61 ♦ แจ้งผลการ พิจารณาผล งาน 
7 พ.ค. 61 ♦ วันสุดท้ายของการ ชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับ Visitor)
6 มิ.ย. 61 ♦ วันจัดงานประชุม (นำเสนอ ผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์)
30 มิ.ย. 61 ♦ ดาวน์โหลด e- proceeding

 

Contact Us


Huachiew Chalermprakiet University 18/18 Bangna-Trad, k.m. 18 Bangplee Samut Prakarn 10540 THAILAND
Telephone: 0-2312-6300 ต่อ 1180

Fax: -
Email: helpdesk@astcconference.com (ฝ่ายทะเบียน) และ academicastc2018@gmail.com (ฝ่ายวิชาการ)
Conference Venue

 Srivaree Pavilion Hotel and Training Center

159B ถนนศรีวารีน้อย ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300 ต่อ 1707 (ติดต่อ คุณทศพร)
เบอร์ติดต่อใหม่เพิ่มเติม 1706 (ติดต่อส่วนกลาง) และ 1539 (ติอต่อคุณชัยกร)
Email : spk.hcu@gmail.com

แผนที่  (13.625872, 100.760468)